O18:แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

O18:แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ITAOnline
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
icon1  O1:โครงสร้างการบริหารงาน
icon1  O2:ข้อมูลผู้บริหาร
icon1 O3:อำนาจหน้าที่
icon1  O4:แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา
icon1 O5:ข้อมูลการติดต่อ
icon1  O6:กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
icon1  O7:ข่าวประชาสัมพันธ์
icon1  O8:Q&A ช่องทางการติดต่อสอบถาม
icon1  O9:Social Network
icon1  O10:แผนดำเนินงานประจำปี
icon1  O11:รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
icon1  O12:รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
icon1  O13:คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
icon1  O14:คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
icon1  O15:ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
icon1  O16:รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
icon1  O17:E-Service
icon1  O18:แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
icon1  O19:รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
icon1  O20:รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
icon1  O21:แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
icon1  O22:ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
icon1  O23:สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
icon1  O24:รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
icon1  O25:นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
icon1  O26:การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
icon1  O27:หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
icon1  O28:รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
icon1  O29:แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
icon1  O30:ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
icon1  O31:ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
icon1  O32:ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
icon1  O33:การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
icon1  O34:เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
icon1  O35:การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
icon1  O36:การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
icon1  O37:การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
icon1  O38:การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
icon1  O39:แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
icon1  O40:รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
icon1  O41:รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
icon1  O42:มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
icon1  O43:การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

About the Author