Ita-law

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พรบ.ระเบียบบริหารการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

พรบ.ระเบียบบริหารการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

พรบ.ระเบียบบริหารการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

กฎกระทรวง สพฐ.(ฉบับที่ 2) 2556 (แบ่ง กพร. ตสน.)

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการ

ภายในสถานศึกษา พ.ศ.2547

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546

กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546

พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

พรบ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562

พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558

ITAOnline
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
icon1  O1:โครงสร้างการบริหารงาน
icon1  O2:ข้อมูลผู้บริหาร
icon1 O3:อำนาจหน้าที่
icon1  O4:แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา
icon1 O5:ข้อมูลการติดต่อ
icon1  O6:กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
icon1  O7:ข่าวประชาสัมพันธ์
icon1  O8:Q&A ช่องทางการติดต่อสอบถาม
icon1  O9:Social Network
icon1  O10:แผนดำเนินงานประจำปี
icon1  O11:รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
icon1  O12:รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
icon1  O13:คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
icon1  O14:คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
icon1  O15:ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
icon1  O16:รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
icon1  O17:E-Service
icon1  O18:แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
icon1  O19:รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
icon1  O20:รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
icon1  O21:แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
icon1  O22:ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
icon1  O23:สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
icon1  O24:รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
icon1  O25:นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
icon1  O26:การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
icon1  O27:หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
icon1  O28:รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
icon1  O29:แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
icon1  O30:ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
icon1  O31:ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
icon1  O32:ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
icon1  O33:การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
icon1  O34:เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
icon1  O35:การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
icon1  O36:การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
icon1  O37:การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
icon1  O38:การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
icon1  O39:แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
icon1  O40:รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
icon1  O41:รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
icon1  O42:มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
icon1  O43:การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

About the Author