ข้อมูลโรงเรียน

ที่ตั้ง::
หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่ประมาณ 41 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา

 

ความเป็นมา::
โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบล เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519 โดยได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน มีนายวินัย ชวนประพันธ์ นายอำเภอสามง่าม พร้อมด้วยนายโกศล สุขพันธ์ ศึกษาธิการอำเภอสามง่าม ได้มาประชุมกันเพื่อแต่งตั้ง นายเม้ง แซ่ลิ้ม เป็นประธานกรรมการ นายสิงโต สมสงวน เป็นรองประธานและประกอบด้วยกรรมการอีกหลายท่าน

 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน::

 

kpp

ภายนอกเป็นรูปเพชรส่องแสง ภายในเป็นรูปกำแพง และที่นามีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกัน (แม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน) รวมความแล้วมีความหมายว่า

“ความสามัคคีย่อมก่อให้เกิดพลังดุจสายน้ำ”

 

อักษรย่อ::
ก.พ.พ.

 

สีประจำโรงเรียน::
ฟ้าแดง
สีฟ้า หมายถึง ความสามัคคี
สีแดง หมายถึง ความดีงาม ความกล้าหาญ ความเสียสละ และความอดทน

 

ปรัชญา::
การศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

คำขวัญ::
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม

 

คติพจน์::
สามคฺคี เยว พลํ สามัคคีคือพลัง

 

วิสัยทัศน์::
มีคุณธรรม มีทักษะการเรียนรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีวิถีชีวิตพอเพียง

 

พันธกิจ::
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน และสังคมโลก โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้จัดการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความมีคุณธรรมและจริยธรรม
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

 

ประเด็นยุทธศาสตร์::
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล
2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ
3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้
5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์

 

กลยุทธ์::
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและคุณภาพ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา และสอดแทรกคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
2. พัฒนาครูเป็นมืออาชีพโดยส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา
4. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบนิเวศ ติดตามควบคุม กำกับการประเมินผลการประเมินการดำเนินงาน

 

อัตลักษณ์::
รับผิดชอบดี มีวินัย

 

เอกลักษณ์ ::
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างศิลป์งานอาชีพ

 

ประวัติโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ::

>>โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ได้เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2519 โดยได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน โดยมีนายวินัย  ชวนประพันธ์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายอำเภอสามง่าม พร้อมด้วยนายโกศล  สุขสัมพันธ์ ขณะดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอสามง่าม ได้มาประชุมกันเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการโดยแต่งตั้งนายเม้ง  แซ่ลิ้ม เป็นประธานกรรมการ นายสิงโต  สมสงวน เป็นรองประธาน และประกอบด้วยกรรมการอีกหลายท่าน

>>โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ตั้งอยู่ห่างจากตลาดกำแพงดิน (แม่น้ำยม) ประมาณ 500 เมตร และห่างจากบ้านราษฎร์อุทิศ (แม่น้ำน่าน) ประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่แม่น้ำสองสายนี้อยู่ใกล้กันมากที่สุด

>>ปีการศึกษา 2519 ที่เริ่มเปิดทำการสอนนั้นมีครู-อาจารย์ เพียง 3 ท่าน ได้แก่ นายวนิช  รอดมณี ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ , นายปิ่น  บุญเอี่ยม และนายเสวต  บุญราชแขวง มาช่วยราชการ  มีนักเรียนจำนวน 76 คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน  ตลอดปีการศึกษา 2519 นั้น โรงเรียนต้องประสบปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้นักเรียน แม้กระทั่งน้ำดื่ม น้ำใช้ และห้องส้วม ไม่มีบริการให้กับนักเรียน อีกประการหนึ่งคือ อาคารชั่วคราวที่สร้างขึ้นยังไม่ได้ปรับพื้นที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ห้องทำงานครูก็ยังไม่มี เมื่อฝนตกลงมาน้ำฝนจะสาดไปทั่วห้องเรียน

>>ปีการศึกษา 2520 ประมาณกลางปีโรงเรียนได้ติดต่อคณะกรรมการให้ช่วยตีฝาห้องเรียน ทำประตู หน้าต่าง หลังคา พร้อมถมดิน ได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือเป็นอย่างดี ราคาก่อสร้างของอาคารเรียนชั่วคราวคิดเป็นเงิน 1 แสนบาท

>>ปีการศึกษา 2521 มีอาคารชั่วคราว 2 หลัง มีครู-อาจารย์ จำนวน 19 คน มีนักเรียน 332 คน มีนักการภารโรง 2 คน บ้านพักครู 2 หลัง และห้องน้ำ 2 หลัง

>>ปีการศึกษา 2522 มีครู-อาจารย์ 25 คน นักเรียน 333 คน นักการภารโรง 4 คน และในปีนี้ กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น 1 หลัง แบบ 216ค. โดยงบประมาณของกรมสามัญศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมยังได้ดำเนินการก่อสร้างรั้วที่มีระยะทาง 210 เมตร โดยใช้เงินบริจาคจากประชาชนทั้งสิ้น 40,000 บาท

>>ปีการศึกษา 2523-2524 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างเติมเต็มอาคารเรียนให้เต็มรูปแบบ และสามารถเปิดใช้งานได้ในปี 2523 และกรมสามัญศึกษายังได้จัดสรรงบประมาณมาให้สร้างหอประชุมเอนกประสงค์

>>ปีการศึกษา 2526 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.2) รุ่นที่ 1 และในปีเดียวกัน กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างดังนี้

  • โรงฝึกงาน จำนวน 2 หลัง พร้อมอุปกรณ์การศึกษา
  • ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน โดยมีการปักเสา และพาดเสาไฟฟ้าแรงสูง
  • หอประชุม จำนวน 1 หลัง

>>ปีการศึกษา 2527 เนื่องด้วยกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด และห้องพยาบาล ให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน เป็นเหตุให้โรงเรียนต้องเสียห้องเรียนไปถึง 2 ห้องด้วยกัน โรงเรียนจึงได้ดำเนินการจัดหาทุนสร้างห้องเรียนใหม่เพื่อทดแทน จำนวน 2 ห้องเรียนที่ใต้ถุนอาคาร 216ค. ช่วงประมาณกลางปีการศึกษา 2527 โรงเรียนได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากนายพยม  นางประจวบ  บุญคง สร้างประตูและป้ายโรงเรียนเป็นเงินจำนวน 15,000 บาท

>>ปีการศึกษา 2540 ได้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) เป็นปีแรก

>>ปีการศึกษา 2554 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง) จำนวน 4 ห้องเรียน 2 ชั้น บันได 2 ข้าง ใต้ถุนโล่ง งบประมาณ 2,760,000 บาท

>>ปีการศึกษา 2559 ได้รับงบประมาณจัดสร้างโรงอาหารแบบ 300 ที่นั่ง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

>>ปัจจุบันโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมมีนายเชาวน์  มาเนียม  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ครู-บุคลากรทางการศึกษาจำนวน 28 คน และนักเรียนจำนวน 367 คน

 

 

 

About the Author