กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พรบ.ระเบียบบริหารการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

พรบ.ระเบียบบริหารการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

พรบ.ระเบียบบริหารการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

กฎกระทรวง สพฐ.(ฉบับที่ 2) 2556 (แบ่ง กพร. ตสน.)

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการ

ภายในสถานศึกษา พ.ศ.2547

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่3) พ.ศ.2562

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546

กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546

พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

พรบ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562

พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558

About the Author