โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ให้ได้มาตารฐานอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ได้ให้เกียรติจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ให้ได้มาตารฐานอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมสร้างเยาวชนก้าวหน้าเลือกซื้ออาหารปลอดภัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ณ หอประชุมโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

 

 

 

ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ได้ให้เกียรติจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุส…

โพสต์โดย โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม บน 10 สิงหาคม 2017

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com