นักเรียนโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลชาย “กองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมใจเทิดไท้องค์ราชินี”

นักเรียนโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลชาย “กองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมใจเทิดไท้องค์ราชินี” วันที่ 24 พฤศจิการยน 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

 

 

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com