การปฏิบัติธรรม นักเรียน นักศึกษา ณ วัดกำแพงดิน

การปฏิบัติธรรม นักเรียน นักศึกษา

ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวการสื่อสารกัน ระหว่าง พ่อ แม่ ลูก ส่งเสริมกิจกรรมในครอบครัว

วันที่ 8-10 มกราคม 2561 ณ วัดกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

โดยคณะสงฆ์ จังหวัดพิจิตร และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

 

 

 

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com