โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561

โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 วันที่ 21 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนตำบลกำแพงดิน
สนับสนุนโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 

 

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com