กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม นำโดยนายเชาวน์  มาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

 

 

 

   

 

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com