อบรมโครงงานคุณธรรม

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมการทำโครงงานคุณธรรมให้กับคณะครู และนักเรียนทุกคน เพื่อสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ให้กับโรงเรียน อันได้แก่ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และความพอเพียง ณ หอประชุมโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ทั้งนี้ การอบรมโครงงานคุณธรรม ได้สร้างความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และความพอเพียงให้แก่คณะครู และนักเรียน เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

 

 

 

   

 

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com