กีฬาสหวิทยาเขตสามง่าม ปีการศึกษา 2561

สหวิทยาเขตสามง่าม ได้จัดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตสามง่าม ณ สนามกีฬาโรงเรียนโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม ในระหว่างวันที่ 5–7 กันยายน 2561 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.41 ประจำปี 2561

 

 

 

> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com