กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร มาให้ความรู้ในการเลือกเรียนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

 

   

 

 

ขอบคุณ ข้อมูล/ภาพ ใจยา คงเจริญ

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com