ผลการแข่งขันตอบคำถามวันคริสต์มาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สรุปผลการแข่งขันตอบคำถามวันคริสต์มาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
——————————————————————
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ ทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
——————————————————————
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
——————————————————————
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
——————————————————————
รางวัลชมเชย ทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

 

——————————————————————

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ ทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
  
——————————————————————
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
  
——————————————————————
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
  
——————————————————————
รางวัลชมเชย ทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
รางวัลชมเชย ทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
รางวัลชมเชย ทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com