สรุปผลกิจกรรมรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา2561

รายชื่อนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมรักการอ่าน  ปี 2561

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

บันทึกประโยคทองของการอ่าน

 

ที่

ชื่อ-สกุล

รางวัลที่ได้รับ

1 เด็กชายสันติภาพ  ดอนจันทร์ไพร เหรียญทอง
2 นางสาวปุณยนุช    ปาธิสุทธิ์ เหรียญทอง
3 นางสาวพรรณวรท     สุพรรณ เหรียญทอง
4 นางสาวธิราวรรณ   แย้มมี เหรียญทอง
5 นางสาวศิริวรรณ    บุนนาค เหรียญทอง
6 นางสาวรุ่งทิพย์      คีรีเขียวสด เหรียญทอง
7 นางสาวสุดารัตน์   เต็งประเสริฐ เหรียญทอง
8 นางสาวสุดารัตน์     อู่ไทย เหรียญทอง

 

 

รายชื่อนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมรักการอ่าน  ปี 2561

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

บันทึกคัดลายมือ

ที่

ชื่อ-สกุล

รางวัลที่ได้รับ

1 เด็กหญิงกนกนิภา   ปรีกมล ม.1/1 เหรียญทองแดง
2 เด็กหญิงณัฐชา   จันทโชติ ม.1/1 เหรียญทองแดง
3 เด็กหญิงทิพย์สุดา    พวงทอง ม.1/1 เหรียญทองแดง
4 เด็กหญิงศิรภัสสร   ทองประพันธุ์ ม.1/1 เหรียญเงิน
5 เด็กหญิงนฤภร   คงแรต 2/1 เหรียญทองแดง
6 เด็กหญิงสโรชา   ช้างทอง 2/1 เหรียญทองแดง

 

 

รายชื่อนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมรักการอ่าน  ปี 2561

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

บันทึกสรุปการอ่าน

ที่

ชื่อ-สกุล

รางวัลที่ได้รับ

1 เด็กหญิงสุภาพร   ม่วงเพชร 2/2 เหรียญเงิน
2 เด็กหญิงจิรนันท์    คำสุด 2/2 เหรียญทองแดง
3 นางสาวสิริธร    ฟักทอง 4/1 เหรียญเงิน
4 นางสาวธนาพร    จุลพงษ์ 6/2 เหรียญเงิน

 

 

 

รายชื่อนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมรักการอ่าน  ปี 2561

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

หนังสือเล่มเล็ก

ที่

ชื่อ-สกุล

รางวัลที่ได้รับ

1 เด็กหญิงนารีรัตน์     ชูอิฐ 1/1 เหรียญทองแดง
2 เด็กหญิงพัชราภา     เผือกพงษ์ 1/1 เหรียญทองแดง
3 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา      บุญมี 1/1 เหรียญทองแดง
4 นายวชิรวิชญ์   คุ้มสลุด 4/1 เหรียญทองแดง
5 นายภุชงค์    ศรีสวัสดิ์ 4/1 เหรียญทองแดง
6 นางสาวชนาภา  ภูมิดี 4/1 เหรียญทองแดง
7 นางสาวธิดารัตน์  ศรีคง 4/1 เหรียญทองแดง
8 นางสาวนรีกานต์    น้อยแสง 4/1 เหรียญทองแดง
9 นางสาวอภิญญา   ปั้นดี 4/1 เหรียญทองแดง
10 นางสาวทิพย์วรรณ  สุขแจ่ม 4/1 เหรียญทองแดง
11 นางสาวปฏิณญา   ตั้งใจ 4/1 เหรียญทองแดง
12 นางสาวปาลิตา   แจ่มดี 4/1 เหรียญทองแดง

 

 

 

รายชื่อครูที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมโครงการรักการอ่านปีการศึกษา 2561

ประโยคทองของการอ่าน 

ที่

ชื่อ-สกุล

รางวัลที่ได้รับ

1. นางนงลักษณ์    สว่างเมฆ เหรียญทอง
2. นางสาวใจยา    คงเจริญ เหรียญทอง
3. นางสาวบุญญรัตน์  สินทรัพย์ เหรียญทอง
4. นางบุษกรณ์       ท้าวทอง เหรียญทอง
5. ว่าที่ ร.ต.สุพจน์     เขียวคล้าย เหรียญทอง

 

 

 

รายชื่อครูที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมโครงการรักการอ่าน

ปีการศึกษา 2561

งานวิจัยไม่เป็นทางการ  โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

ที่

ชื่อ-สกุล

รางวัลที่ได้รับ

1. นางนงลักษณ์    สว่างเมฆ เหรียญเงิน
2. นางสาวใจยา    คงเจริญ เหรียญเงิน
3. นายจีระพงษ์     โพพันธุ์ เหรียญเงิน

 

 

                  

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com