กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตนารี และศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2562 คณะผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม นำลูกเสือและเนตนารีไปเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีจากกิจกรรมนี้

 

พร้อมกันนั้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีกิจกรรมศึกษาดูงาน

 

 

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com