โครงการเผยแพร่ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (ยุติธรรมเคลื่อนที่)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร ได้จัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (ยุติธรรมเคลื่อนที่) ให้กับนักเรียนโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม โดยมีส่วนราชการต่างๆ ในสังกัด ร่วมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมฟ้าแดงร่วมใจ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

 

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com