ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายอำนาจ บุญเอี่ยม ประธานกรรมการสถานศึกษา ตลอดจน คณาจารย์ บุคลากร และ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

สำหรับการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนในครั้งนี้ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ ที่โรงเรียนกำหนดไว้ เพื่อนำไปสู่การสำเร็จการศึกษาที่น่าภูมิใจ เป็นผู้ใหญ่โดยสมบูรณ์ นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการศึกษาต่อ และประกอบสัมมาชีพในอนาคต เผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนให้สังคมรับรู้และยอมรับ จากความสำคัญดังกล่าวนี้ โรงเรียนจึงจัดให้มีกิจกรรมมอบเกียรติบัติแก่นักเรียน บายศรีสู่ขวัญและให้โอวาทในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน

 

 

ชมภาพขนาดเล็ก (2048 px) สำหรับแชร์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค

 

 

ดาวน์โหลดภาพต้นฉบับ ไม่ติดเครดิตภาพ

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com