วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นักเรียนเข้าร่วมโครงการเด็กและเยาวชนสามง่ามหัวใจสะอาด “สร้างแกนนำนักผลิตสื่อสร้างสรรค์ ต่อต้านคอร์รัปชั่น”

About kampangdin