เข้าร่วมการแข่งขัน NU Water Rocket ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ครูวราภรณ์   เนียมประเสริฐ  ครูจีระพงษ์   โพพันธุ์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขัน NU Water Rocket ครั้งที่ 11 ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2559 ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

 

ทีม KPPROCKET1 ได้ระยะทาง 113.80 เมตร 

          นายวิศรุต สุดดี
          นายธนชัย ผดุงไทย
          นายณัฐภัทร จันทรหอม

ทีม KPPROCKET2 ได้ระยะทาง 121.70 เมตร 

          นายณัฐพงศ์   จันทร์ดิษฐ์
          นายพงศกร   จรเอม
          นายปัญญา   หลวงราช

 

 

 

6873  6874  6875  6876  6877  6878  6879  6880

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com