โครงการฝึกอบรม การป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2559  โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมโดย นายเชาวน์   มาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลกำแพงดินโดย นายโลม พูพุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดโครงการฝึกอบรม การป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม มีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 61 คน

 

7017  7018  7019  7020  7021  7022

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com