กิจกรรมส่งเสริมการเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

ฝ่ายงานบริหารทั่วไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยการบันทึกสถิติการมาเข้าแถวเคารพธงชาติของนักเรียนแต่ละระดับชั้น โดยนางพรณเรศ พิพิธพรสิริกุล  หัวฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ให้เกียรติมามอบเกียรติบัติให้นักเรี่ยนและครูประจำชั้น ดังนี้

 

ชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

7319

รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

7318

รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

7317

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com