เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม เข้าร่วมพิธีเจิญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ต มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  และเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5) ณ วัดกำแพงดิน ตำบลกำแพงดิน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร

IMG_0304  IMG_0305  IMG_0306  IMG_0309  IMG_0310  IMG_0311  IMG_0312  IMG_0313  IMG_0315  IMG_0316  IMG_0317  IMG_0318  IMG_0319  IMG_0320  IMG_0321  IMG_0322  IMG_0324  IMG_0325  IMG_0326  IMG_0327  IMG_0328  IMG_0329  IMG_0330  IMG_0331  IMG_0332  IMG_0333  IMG_0334  IMG_0336  IMG_0337  IMG_0338  IMG_0339  IMG_0342

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com