มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันนี้ (23 สิงหาคม 2559) นางนพคุณ ครุฑหลวง ให้เกียรติมามอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูรสงคราม

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2559
แข่งขันจรวดขวดน้ำ ครูผู้ควบคุมคือ นางวราภรณ์ เนียมประเสริฐ และนายจีระพงษ์ โพพันธุ์
นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1. นายวิศรุต สุดดี
2. นายปัญญา หลวงราช
3. นายณัฐภัทร จันทร์หอม
4. นายณัฐพงษ์ จันทร์ดิษฐ์
5. นายธนชัย ผดุงไทย
6. นายพงศกร จรเอม
สถิติการแข่งขัน ทีม KPPROCKET1 ได้ระยะทาง 113.80 เมตร และทีม KPPROCKET2 ได้ระยะทาง 121.70 เมตร

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2559
แข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้ควบคุมคือ นางสาวสุธัญญา สายทองคำ
นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1. เด็กหญิงวัลญา บัวเกิด
2. เด็กหญิงศิริวรรณ บุนนาค

แข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูผู้ควบคุมคือ นางสาวสุธัญญา สายทองคำ
นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1. นางสาวสุธาสินี วันเสาร์
2. นางสาววันเพ็ญ เทศดี

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2559
แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้ควบคุมคือ นางสาววรารัตน์ อ่ำกร่าง
นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1. เด็กหญิงวัลญา บัวเกิด
2. เด็กหญิงณัฐนันท์ เกรงพา

แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูผู้ควบคุมคือ นางสาววรารัตน์ อ่ำกร่าง
นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1. นางสาววันเพ็ญ เทศดี
2. นางสาวพัชราวรรณ สุขเกิด
3. นางสาวปวริศา แย้มทัศน์
4. นางสาวสุจิตรา จาดย่านขาด

แข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้ควบคุมคือ นางสาวสุธัญญา สายทองคำ
นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1. เด็กชายแสงตะวัน ภู่พุ่ม
2. เด็กชายณัฐนนท์ ทองประพันธุ์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ บุนนาค

 

7361 7368 7367 7366 7365 7364 7363 7362

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com