ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน [ดาวน์โหลด]

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน สำหรับดาวน์โหลดไปใช้ในโอกาสต่างๆ

 

แบบที่ 1 ตรา สพฐ. มีชื่อโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม แบบหลังขาว

 

แบบที่ 2 ตรา สพฐ. มีชื่อโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม แบบหลังโปร่งใส

 

แบบที่ 3 ตราโรงเรียนคิดขึ้นมาเอง แบบหลังขาว

 

แบบที่ 4 ตราโรงเรียนคิดขึ้นมาเอง แบบหลังโปร่งใส

 

แบบที่ 5 ตราโรงเรียนคิดขึ้นมาเอง แบบดั้งเดิม

 

 

 

 

:: คลิกที่ภาพให้เป็นภาพใหญ่แล้วคลิกขวาเลือกบันทึกเป็น

 

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com