แผนการจัดการเรียนรู้ เพศวิถี

 

 

ไฟล์เอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพศวิถี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

 

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com