แบบฟอร์มการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสารงานวัดผลประเมินผล วิธีการดาวน์โหลด คลิกที่ปุ่ม Download (สีเขียว) ด้านล่างนี้

 

 

 

 

วิธีการดาวน์โหลด

1. คลิกที่ปุ่ม 

2. จะเข้าสู่เว็บไซต์ Google Drive แล้วจะพบกับไฟล์สำหรับกรอกคะแนน และเกณฑ์การประเมินต่างๆ

3. คลิกที่ Download

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com