ดาวน์โหลดแบบการอ่านคิด สมรรถนะ และพึงประสงค์

แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน,  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สำหรับชั้น ม.1/1

สำหรับชั้น ม.1/2

สำหรับชั้น ม.2/1

สำหรับชั้น ม.2/2

สำหรับชั้น ม.3/1

สำหรับชั้น ม.3/2

สำหรับชั้น ม.4/1

สำหรับชั้น ม.4/2

สำหรับชั้น ม.5/1

สำหรับชั้น ม.5/2

สำหรับชั้น ม.6/1

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com