รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 วิธีการดาวน์โหลด คลิกที่ปุ่ม Download (สีเขียว) ด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการดาวน์โหลด

1. คลิกที่ปุ่ม 

2. จะเข้าสู่เว็บไซต์ Google Drive แล้วจะพบกับไฟล์ที่ต้ัองการ

3. ดูด้านบนขวาจะเห็นปุ่มลูกศรลง สามารถคลิกเพื่อ Download ได้เลย

 

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com