สำรวจการเรียนหลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร จะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้กับโรงเรียนในเขตจังหวัดพิจิตร ในการนี้ วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร จึงได้สำรวจรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทางโรงเรียนของท่านที่ประสงค์ให้นักเรียนเรียนรายวิชาใดโปรดติดต่อและแจ้งให้วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เพื่อวิทยาลัย ฯ จะได้จัดเตรียมการเรียนการสอนต่อไป

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

– หนังสือออก
– รหัสหลักสูตร

——————————————–

– สาขาการท่องเที่ยว
– สาขาคหกรรม
– สาขาคอมพิวเตอร์
– สาขาช่างกลโรงงาน
– สาขาช่างเครื่องทำความเย็น
– สาขาช่างเชื่อมโลหะ
– สาขาช่างไฟฟ้า
– สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
– สาขาพาณิชยกรรม
– สาขาการบัญชี
– สาขาช่างยนต์

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com