ไฟล์สำหรับกรอกข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

ไฟล์สำหรับกรอกข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (ฐานข้อมูลครอบครัว)

 

กรมบัญชีกลาง

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com