คู่มือการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ obecmail.org

1. เปิดโปรแกรมเบราวเซอร์ เช่น google chrome, mozilla firefox ฯลฯ เป็นต้น

 

 

2. เปิดเว็บไซต์ http://obecmail.org

 

 

 3. คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

 

 

 4. คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

 

 

 5. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งาน username และ password ที่ได้รับ สามารถดูได้ในระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ i-office

 

 

 6. การใช้งานครั้งแรก ระบบให้กำหนดรหัสผ่านใหม่ เพื่อความปลอดภัย รหัสผ่านต้องประกอบด้วย
อักษรอังกฤษตัวใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว, อักษรตัวเล็ก และตัวเลข รวมกัน 8 อักษร

 

 

 7. เมื่อเข้าสู่ระบบ จะแสดงหน้าจอดังภาพ

 

 

 8. การรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่ปุ่ม “Mail”

 

 

 9. เมื่อเข้าระบบครั้งแรก ให้เลือก ภาษา (ภาษาไทย หรือ English ตามที่ต้องการ) และ time/zone เลือก (UTC +07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta และคลิกปุ่ม “Save”

 

 

 10. ที่หัวข้อ “Inbox” พบจดหมายข่าวสารตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 11. พบปัญหาการใช้งาน แจ้งข้อมูลที่อีเมล kridtamate@obecmail.org

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com