คู่มือการใช้งาน/ตรวจสอบ คะแนนพฤติกรรมนักเรียน

เพื่อให้ครูทุกคนในโรงเรียนสามารถตรวจสอบคะแนนพฤติกรรมนักเรียน และสามารถนำคะแนนดังกล่าวไปปรับพฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียนได้ตลอดเวลา ทางทีมงานฝ่ายบริหารทั่วไปจึงได้จัดทำระบบเก็บคะแนนพฤติกรรมนักเรียนแบบออนไลน์ โดยสามารถใช้งานได้ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์โรงเรียน www.kampangdin.ac.th
2. ไปที่แถบเมนูด้านบน เลือก “คะแนนพฤติกรรม” และเลือกระดับชั้นที่ต้องการ

 

 

3. ระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้าเข้าสู่ระบบ (Login) ดำเนินการกรอกอีเมลที่เป็น @kampangdin.ac.th กดปุ่ม “NEXT”

 

 

4. กรอกรหัสผ่านแล้วกดปุ่ม “NEXT”

 

 

5. ระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้าคะแนนพฤติกรรมนักเรียนในระดับชั้นที่เลือก

 

 

 

**สำหรับครูที่ทำหน้าที่ตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน สามารถตัดคะแนนได้ดังนี้

6. เมื่อเข้ามาหน้าคะแนนพฤติกรรมนักเรียนในระดับชั้นที่เลือกแล้ว พิมพ์คะแนนความผิดของนักเรียน

7. คลิกขวาช่องที่ใส่คะแนนความผิด เลือก “Insert comment หรือ แทรกความคิดเห็น”

8. พิมพ์วัน/เดือน/ปี ที่นักเรียนกระทำความผิด ระบุความผิด และชื่อครูผู้ส่งต่อ เสร็จแล้วกดปุ่ม “Comment”

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com