คู่มือหลักสูตรอาเซียน – asean curriculum sourcebook

asean-curriculum-sourcebook-1-638

 

 

ดาวน์โหลด asean curriculum sourcebook เซอร์เวอร์ที่ 1

ดาวน์โหลด asean curriculum sourcebook เซอร์เวอร์ที่ 2

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com