ขอขอบคุณศิษย์เก่า ก.พ.พ. รุ่นที่ 8 ที่ร่วมกันสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ให้กับรุ่นน้อง

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ขอขอบคุณศิษย์เก่า ก.พ.พ. รุ่นที่ 8 ที่ร่วมกันสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ให้กับรุ่นน้องนักเรียนโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560

 

   

 

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com