รายงานสรุปบัญชีรายจ่าย งานคืนสู่เหย้าชาวฟ้า – แดง

รายรับทั้งหมด  428,583 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 98,670.70 บาท

คงเหลือ 329,912.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com