ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ เยี่ยมเพื่อนครู

เมื่อวันพุธที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้เดินทางมาพบปะ มอบนโยบาย และให้กำลังใจคณะครู โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ และตรงตามนโยบาย

 

    

 

 

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com