เรียนเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

ประชุมร่วมกันในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

 

 

กำหนดการ

เวลา 07.30 – 08.30 น – ผู้ปกครองทุกระดับชั้นลงทะเบียน

เวลา 08.30 – 09.30 น – ผู้ปกครองพบผู้บริหารโรงเรียน

เวลา 09.30 – 12.00 น – ผู้ปกครองแยกพบครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้น

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com