นายเชาวน์ มาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม มอบทุนเสมอภาคสำหรับจัดสรรเงินอุดหนุนในสถานการณ์ covid-19

About kampangdin