การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT online) สำหรับครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT online) สำหรับกรรมการสถานศึกษา และตัวแทนผู้ปกครอง

About kampangdin