ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

About kampangdin