ประกาศเพิ่มเติม ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565ให้นักเรียนเตรียมบัตรประชาชนและหนังสือรับรองการรับวัคซีน หรือ หลักฐานในแอพลิเคชั่น เพื่อรับวัคซีนเข็ม 3

About kampangdin