ขอเชิญชวนคณะครู นิสิต/นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักเรียนโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ร่วมทำ”กิจกรรมอ่านจับใจความ ตอบคำถามเพิ่มความรู้” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ตอบคำถามได้ 70% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล เริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565

About kampangdin