ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวัชรวิทย์ เทียนป้อม สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรมศาสตร์) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

About kampangdin