ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 “กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565”

About kampangdin