ผลงานการออกแบบอินโฟกราฟิก บุคคลสำคัญทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานการออกแบบอินโฟกราฟิก บุคคลสำคัญทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในวันวิทยาศาสตร์เป็นการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ออกแบบภาพอินโฟกราฟิก เรื่อง บุคคลสำคัญทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผลงานดังนี้

 

        

 

 

 

:: ภาพไม่ได้เรียงตามผลการแข่งขัน

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com