กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยมีรายชื่อกิจกรรม และผลการแข่งขันดังนี้

 

ผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กิจกรรมคิดเลขเร็ว ม.ต้น

อันดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น หมายเหตุ
1 เด็กชายสันติภาพ  ดอนจันทร์ไพร ม.3/1  
2 เด็กชายรัฐภูมิ  นามประเสริฐพร ม.1/1  
3 เด็กหญิงภัทรวดี  ช้างทอง ม.2/1  
ชมเชย เด็กหญิงสวรส  อินทิปปัญญา ม.2/2  
ชมเชย เด็กหญิงสุภาพร  ม่วงเพชร ม.2/2  
ชมเชย เด็กหญิงเบญญาภา  ม่วงเก่า ม.2/2  

 

กิจกรรมคิดเลขเร็ว ม.ปลาย

อันดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น หมายเหตุ
1 นายจิรวัฒน์  จันทอง ม.6/1  
1 นายวรายุ  ใสเขียนวงศ์ ม.6/1  
2 นางสาวสุภาพร  ยอดบุษดี ม.6/1  
2 นายนัฐวุฒิ  กุลสันเทียะ ม.4/1  
3 นางสาวลลิดา  บุญรักษาศรี ม.6/1  

 

กิจกรรมซูโดกุ ม.ต้น

อันดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น หมายเหตุ
1 เด็กชายสันติภาพ  ดอนจันทร์ไพร ม.3/1  
2 เด็กหญิงกันยากร  เกรงพา ม.1/1  
3 เด็กหญิงภัทรวดี  ช้างทอง ม.2/1  
ชมเชย เด็กหญิงชลีรดา  ช้างทอง ม.2/1  

 

กิจกรรมซูโดกุ ม.ปลาย

อันดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น หมายเหตุ
1 นางสาวลลิดา  บุญรักษาศรี ม.6/1  
2 นางสาวอรุณฉาย  ชูอิฐ ม.6/1  
3 นางสาวจารุวัลย์  พึ่งสีใส ม.6/1  
3 นายจิรวัฒน์  จันทอง ม.6/1  

 

กิจกรรม A-MATH ม.ต้น

อันดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น หมายเหตุ
1 เด็กชายสันติภาพ  ดอนจันทร์ไพร
เด็กชายอนุชา  ทองรอด
ม.3/1  
2 เด็กหญิงสโรชา  ช้างทอง
เด็กหญิงอัญชลี  วัฒนปรีชาเลิศ
ม.2/1  
3 เด็กหญิงกันยากร  เกรงพา
เด็กหญิงชินภากรณ์  จันศร
ม.1/1  
ชมเชย เด็กหญิงพิทยาภรณ์  วิริยะ
เด็กหญิงธิรดา  จันคณา
ม.2/1  
ชมเชย เด็กหญิงกมลลักษณ์  สร้อยสังวาลย์
เด็กหญิงณัฐวิดา  สิงห์ลอ
ม.3/2  

 

กิจกรรม A-MATH ม.ปลาย

อันดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น หมายเหตุ
1 นายจิรวัฒน์  จันทอง ม.6/1  
2 นางสาวลลิดา  บุญรักษาศรี ม.6/1  
3 นางสาวศิริวรรณ  บุนนาค ม.5/1  
ชมเชย นายพิรพล  วิลัยรัตน์ ม.5/1  

 

กิจกรรมแฟนพันธ์แท้คณิตศาสตร์ ม.ต้น

อันดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น หมายเหตุ
1 เด็กหญิงชินภากรณ์  จันศร
เด็กหญิงนารีรัตน์  ชูอิฐ

เด็กหญิงนิศารัตน์  หมอกมืด

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญมี

เด็กหญิงอัญรินทร์  ใจชื้น

ม.1/1  
2 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  วิริยะ

เด็กหญิงภัทรวดี  ช้างทอง

เด็กหญิงสโรชา  ช้างทอง

เด็กหญิงอัญชลี  วัฒนปรีชาเลิศ

เด็กชายอภิวิชญ์  สังข์แก้ว

ม.2/1  
3 เด็กหญิงสวรส  อินทิปปัญญา

เด็กหญิงสุภาพร  ม่วงเพชร

เด็กหญิงเบญญาภา  ม่วงเก่า

เด็กหญิงกัญญารัตน์  อยู่กลัด

เด็กหญิงกัญญาพัชร  หนูผึ้ง

ม.2/2  

 

กิจกรรมแฟนพันธ์แท้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

อันดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น หมายเหตุ
1 นายจิรวัฒน์  จันทอง

นายปรมินทร์  ทองประพันธุ์

นางสาวลลิดา  บุญรักษาศรี

นางสาวอรุณฉาย  ชูอิฐ

นางสาวสุภาพร  ยอดบุษดี

ม.6/1  
2 นายนัฐวุฒิ  กุลสันเทียะ

นางสาวกานต์ชเนตตรี  ตาดทอง

นางสาวเกศณีย์  มีเครือรอด

นางสาวธิดารัตน์  ศรีคง

นางสาวธนภรณ์  สิงห์มา

ม.4/1  
3 นางสาวจอมขวัญ  อินหาดกรวด

นางสาวศิริวรรณ  บุนนาค

นางสาวนันทิชา  ศรีทิม

นางสาวศิริรัตน์  รักสวน

นางสาวพรนิสา  เนียมจันทร์

ม.5/1  

 

 

 

ผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

กิจกรรมประกวดสรุปความรู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วย Info Graphic (ชมผลงานของนักเรียน คลิก!!)

อันดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น หมายเหตุ
1 นางสาวลลิดา  บุญรักษาศรี ม.6/1  
2 นายจิรวัฒน์  จันทอง ม.6/1  
3 นางสาวรพีพร  คะเรรัมย์ ม.6/1  
ชมเชย นายประกิต  แดงโสภณ ม.6/1  
ชมเชย นายนราพัฒน์  คงเจริญ ม.6/1  

 

กิจกรรมการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี

อันดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น หมายเหตุ
1 นางสาวลลิดา  บุญรักษาศรี

นางสาวรพีพร  คะเรรัมย์

ม.6/1  
2 นายจิรวัฒน์  จันทอง

นายประกิต  แดงโสภณ

ม.6/1  
3 นายมณเทียรทิพย์  แดนงูเหลือม

นายวรายุ  ใสเขียนวงศ์

ม.6/1  
ชมเชย นางสาวอรุณฉาย  ชูอิฐ

นางสาวศิริลักษณ์  นิลเกษม

ม.6/1  
ชมเชย นายนราพัฒน์  คงเจริญ
นายณัฐภัทร  สุวรรณศิลป์
ม.6/1  
ชมเชย นางสาวสุภาพร  ยอดบุษดี

นางสาวขวัญเรือน  บุญเกิดกูล

ม.6/1  

 

 

 

ผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รอผลการแข่งขัน

 

 

 

   

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com