สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิจิตร ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง วันที่ 22 – 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

 

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 43 รายการ

  • ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 20 รายการ คิดเป็น 46.51%
  • ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จำนวน 12 รายการ คิดเป็น 27.91%
  • ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 7 รายการ คิดเป็น 16.28%
  • ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 4 รายการ คิดเป็น 9.3%

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงเพ็ญพรรษา  ศรเทพา 1. นางบุษกรณ์  ท้าวทอง
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวสุดารัตน์  อู่ไทย 1. นางบุษกรณ์  ท้าวทอง
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงอโณมา  ม่วงเก่า 1. นางสาวรสสุคนธ์  คุ้มประยูร
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวสันต์  โกมล 1. นางสาวรสสุคนธ์  คุ้มประยูร
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  วิริยะ 1. นางสาวรสสุคนธ์  คุ้มประยูร
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรพีพร  คะเรรัมย์ 1. นางสาวรสสุคนธ์  คุ้มประยูร
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิลามณี  จันทร์หอม 1. นางบุษกรณ์  ท้าวทอง
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 11 1. นางสาวสุดารัตน์  เต็งประเสริฐ 1. นางบุษกรณ์  ท้าวทอง
9 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณภัสรา  สว่างภพ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  รุ่งแจ้ง
1. นางสาวรสสุคนธ์  คุ้มประยูร
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิริธร  ฟักทอง 1. นางบุษกรณ์  ท้าวทอง
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายสันติภาพ   ดอนจันทร์ไพร 1. นางสาวบุญญรัตน์  สินทรัพย์
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวสุภาพร   ยอดบุษดี 1. นางสาวบุญญรัตน์   สินทรัพย์
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงกันยากร   เกรงพา
2. เด็กหญิงชินภากรณ์   จันศร
1. นางสาวอารมณ์  พงษ์พานิช
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายวชิรวิชญ์   คุ้มสลุด 1. นางสาวอารมณ์  พงษ์พานิช
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 4 1. เด็กชายวัทธิกร  สละ 1. นางนงลักษณ์  สว่างเมฆ
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนัฐวุฒิ   กุลสันเทียะ 1. นางนงลักษณ์  สว่างเมฆ
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนภาพร   แซวใจดี
2. เด็กหญิงภัทรวดี   ช้างทอง
3. เด็กหญิงสโรชา   ช้างทอง
1. นางสาววรารัตน์   อ่ำกร่าง
2. นางสาวสุธัญญา  สายทองคำ
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 5 1. นางสาวนันทิชา   ศรีทิม
2. นางสาวศิริรัตน์   รักสวน
3. นางสาวศิริวรรณ   บุนนาค
1. นางสาววรารัตน์  อ่ำกร่าง
2. นางสาวสุธัญญา  สายทองคำ
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลีรดา  ช้างทอง
2. เด็กหญิงนฤภร  คงเเรต
3. เด็กหญิงอัญชลี  วัฒนปรีชาเลิศ
 
1. นางสาวประริดา  สุดสงวน
2. นางวราภรณ์  เนียมประเสริฐ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนาภา  ภูมิดี
2. นางสาวธิดารัตน์  ศรีคง
3. นางสาวปาลิตา  แจ่มดี
1. นางสาวประริดา  สุดสงวน
2. นางวราภรณ์  เนียมประเสริฐ
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงพีรดา  คงเนียม
2. เด็กชายอนุชา  ทองรอด
1. นางพรณเรศ  พิพิธพรสิริกุล
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐนนท์  ทองประพันธุ์
2. นางสาวธนาพร  ทรายทอง
1. นางพรณเรศ  พิพิธพรสิริกุล
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัชชานนท์  แรงขิง
2. เด็กหญิงสิรภัทร  บุญสร้อย
1. นายณัฐวุฒิ  แรงขิง
2. ว่าที่ร้อยตรีพัลลพ  นวนปัน
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายภีรภัทร  สละ
2. นายภุชงค์  ศรีสวัสดิ์
1. ว่าที่ร้อยตรีพัลลพ  นวนปัน
2. นายณัฐวุฒิ  แรงขิง
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวญาดาวดี  ยอดบุษดี 1. นายสิทธิพันธุ์  สุวรรณบัณฑิต
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวทิพย์วรรณ   สุขแจ่ม 1. นายสิทธิพันธุ์  สุวรรณบัณฑิต
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นายจักรพล  ศรีปาน 1. นางสาวอรุณลักษณ์  ธัญรัตน์ทวีลาภ
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิภาดา  คำจริง
 
1. นางสาวอรุณลักษณ์  ธัญรัตน์ทวีลาภ
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. นางสาวนิตยา  ภาคฉาย 1. นายสิทธิพันธุ์  สุวรรณบัณฑิต
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายวรายุ  ใสเขียนวงศ์ 1. นางสาวอรุณลักษณ์  ธัญรัตน์ทวีลาภ
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายอภิวิชญ์  สังข์แก้ว 1. นายสิทธิพันธุ์  สุวรรณบัณฑิต
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงสโรชา  วิชัย 1. นางสาวอรุณลักษณ์  ธัญรัตน์ทวีลาภ
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิวิชญ์  สังข์แก้ว
 
1. นายสิทธิพันธุ์  สุวรรณบัณฑิต
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายธนานนท์  ปั้นคล้าย 1. นางสาวอรุณลักษณ์  ธัญรัตน์ทวีลาภ
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  หนูผึ้ง
2. เด็กหญิงนาราภัทร  สีปาน
3. เด็กหญิงพัชราภา  เผือกพงษ์
4. เด็กหญิงสวรส  อินทิปปัญญา
5. เด็กหญิงสุชัญญา  แสงเพ็ชร
6. เด็กหญิงเบญญาภา  ม่วงเก่า
 
1. นางสาวอรุณลักษณ์  ธัญรัตน์ทวีลาภ
2. นายสิทธิพันธุ์  สุวรรณบัณฑิต
3. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  เขียวคล้าย
4. นางสาวสุธัญญา  สายทองคำ
 
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจอมขวัญ  อินหาดกรวด
2. นางสาวธนภรณ์  สิงห์มา
3. นางสาวธันยพร  บุญเอี่ยม
4. นางสาวปลายฟ้า  เรืองสวัสดิ์
5. นางสาวพนมบงกต  บานแย้ม
6. นางสาววัลญา  บัวเกิด
1. นางสาวอรุณลักษณ์  ธัญรัตน์ทวีลาภ
2. นายสิทธิพันธุ์  สุวรรณบัณฑิต
3. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  เขียวคล้าย
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เผือกพงษ์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  หนูผึ้ง
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อยู่กรัด
4. เด็กหญิงนลินรักษ์  เกตุศรี
5. เด็กหญิงนารีรัตน์  ชูอิฐ
6. เด็กหญิงนิศารัตน์  หมอกมืด
7. เด็กหญิงพัชราภา  เผือกพงษ์
8. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญมี
9. เด็กหญิงรดา  พวงทอง
10. เด็กหญิงสวรส  อินทิปปัญญา
 
1. นายสิทธิพันธุ์  สุวรรณบัณฑิต
2. นางสาวอรุณลักษณ์  ธัญรัตน์ทวีลาภ
3. นางสาวสุธัญญา  สายทองคำ
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจันทรรัตน์   พุทธประยูร 1. นางวัชรินทร์  ทิพย์กองลาศ
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงอริษา  ดีบาล
2. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  คงเจริญ
1. นางสุชิรา  ใสไหม
2. นางสาวใจยา  คงเจริญ
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวดาวฝน   คำตา 1. นางสาวใจยา  คงเจริญ
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายประกิต  แดงโสภณ
2. นางสาวลลิดา  บุญรักษาศรี
 
1. นายจีระพงษ์  โพพันธุ์
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  คำจริง
2. เด็กชายพลากร  เฉลิมทรง
1. นายจีระพงษ์  โพพันธุ์
43 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกนิภา   ปรีกมล
2. เด็กหญิงณัชชา   จันทโชติ
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา   พวงทอง
1. นายชาติชาย  ด่านประเสริฐชัย
2. นางสุกัญญา  ศรีเสมอ

 

 

 

ภาพมอบเกียรติบัตร

                

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com