แบบฟอร์มดำเนินการไปอบรม โครงการพัฒนาครู 10,000 บาท

แบบฟอร์มดำเนินการไปอบรม โครงการพัฒนาครู 10,000 บาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

 

แบบฟอร์มสำหรับแก้ไข

-แบบสัญญายืมเงิน

-แบบขอยืมเงินราชการ

-ขอใช้รถยนต็์ส่วนตัว

-งบหน้าสรุปรายชื่อฯ

-แนวทางการยืมเงินส่งใช้เงินยืมคูปองครู-10000

-แบบขอเบิกคชจ.เดินทางไปราชการ-ครู-10000-บาท

-แบบส่งชดใช้เงินยืมราชการ

 

 

 

แบบฟอร์มสำหรับพิมพ์แล้วกรอกข้อมูล

-การเบิก-คชจ.ในการฝึกอบรม

-ขอใช้รถยนต็์ส่วนตัว

-งบหน้าสรุปรายชื่อฯ

-แนวทางการยืมเงินส่งใช้เงินยืมคูปองครู-10000

-แบบขอเบิกคชจ.เดินทางไปราชการ-ครู-10000-บาท

-แบบขอยืมเงินราชการ

-แบบส่งชดใช้เงินยืมราชการ

-แบบสัญญายืมเงิน

-พรก.คชจ.ในการเดินทางไปราชการ-ฉบับที่-9-พ.ศ.-256

 

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com